Download algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedin­gen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen en werkzaamheden van Hét Goudsprinthuis

Offertes zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Hét Goudsprinthuis aanvaardt voor de juistheid daarvan geen enkele aansprakelijkheid.

Elke offerte is vrijblijvend, tenzij daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald. Mochten de in de offertes genoemde aantallen, formaten, gewichten of data gewijzigd worden, of bij de uitvoering van een opdracht afwijkingen worden geconstateerd met de voor deze opdracht uitgebrachte offerte, dan behoudt Hét Goudsprinthuis het recht de prijs van de uit te voeren order te wijzigen.

De B.T.W. is bij de genoteerde prijzen nimmer inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Levering, respectievelijk uitvoering, geschiedt binnen de normale daarvoor geldende tijd.

Alle betalingen moeten aan Hét Goudsprinthuis geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum, zonder enige aftrek of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bestellingen geplaatst via de webshop van Hét Goudsprinthuis worden vooraf betaald, tenzij anders is overeengekomen en wederzijds bevestigd

De opdrachtgever heeft geen recht vanwege gebrekkige levering ontbinding van de overeenkomst te vorderen en/of schadevergoeding. De opdrachtgever draagt het risico voor alle directe of indirecte schade ontstaan door de geleverde goederen dan wel verrichte werkzaamheden of gegeven adviezen.

 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Hét Goudsprinthuis beperkt tot het bedrag dat aan de opdrachtgever netto gefactureerd is ter zake van de goederen en/of diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Reclames moeten schriftelijk binnen 8 dagen na de ontvangst der goederen